Oktubre 1998

s a l a y s a y

Lawwalawwa
ni Roy V. Aragons a r i t a

Tagainep
ni Jorgina Delfind a n i w

Kastan
ni Jorgina Delfin

Namnama
ni Art Tolentino Ignacio

Nangina Dagiti
Maisursursor
A Masakbayan

ni Roy V. Aragon

Siak
ni John B. Buhayn o b e l a

Ti Nalabaga A Krus
Iti Barukong Ni
Padre Deus Ken Ti
Estoria ni Teresa,
Agay-ayat (1)

ni Aurelio S. Agcaoilig a l e r i a

Maui Ocean
Center

ni J. Q. Gonzalesk d p y

Burburtia
ni Andy Barroga 

g a l e r i amaui ocean center
        letrato ni j.q. gonzales

moc1.jpg (20899 bytes)

Ti Maui Ocean Center ket masarakan iti Maui, Hawaii. Ditoy a makita dagiti naduduma a biag-baybay a masarakan laeng kadagiti danum iti aglawlaw iti Hawaii.

 

ikan2.jpg (1702 bytes) | Bumatoktayo, kakabsat... |
Reproduction of material from any Burnay pages without written permission is strictly prohibited.
Copyright 1998 Burnay E-zine, Philippines and U.S.A.
Contact the editors at burnay@burnay.hypermart.net