Oktubre 1998

s a l a y s a y

Lawwalawwa
ni Roy V. Aragons a r i t a

Tagainep
ni Jorgina Delfind a n i w

Kastan
ni Jorgina Delfin

Namnama
ni Art Tolentino Ignacio

Nangina Dagiti
Maisursursor
A Masakbayan

ni Roy V. Aragon

Siak
ni John B. Buhayn o b e l a

Ti Nalabaga A Krus
Iti Barukong Ni
Padre Deus Ken Ti
Estoria ni Teresa,
Agay-ayat (1)

ni Aurelio S. Agcaoilig a l e r i a

Maui Ocean
Center

ni J. Q. Gonzalesk d p y

Burburtia
ni Andy Barrogakastan
ni jorgina delfin


dungngo,
iti yaaddangko
ipabalonmo
ti nairut nga arakup
ken nabara nga agek

laglagipem
dagiti adu a rabii
a panagkaatagta
iti maymaysa nga ules
a binasa ti ling-etta

iti sirok ti kalapawta
a napnot' kinanumo
kinakuranges ken kinakurapay
punpunuan ti isemmo, garakgak ken lailo
ken ti banglo kappasngay a maladaga

ngem
nasken a pumanawak
mapanak latta, dungngo
para kenka ken iti sagibota

saan a kabaelan ti kaunggak
nga ipatawid iti bugbugtongta
ti aglawlaw a napnot' sipnget ken bain

ket inna sagrapen
ti kinakuranges a das-al
ti naranggas
a karasaen ken alimatek

isu
nga iggemko ti riple
ken ti badang iti siket
pumanawak
a napnot' liday
ken silulua

agpakadaak pay, dungngo…isyus agipatulod agsurat ti makunak dap-ayan pagpirmaan tungtongan dagiti editor