sarita
 

Kasingin  
ti Kararua  

ni prodie gar. padios  I.

KENKA, biagko:

        Immuna a tinukaynak dagita kasla agpakpakaasi a matam. Dati kadi a kastada, wenno diak nagbiddut iti mabasak a malmaldayka? Idi damok pay la a makitaka, impapankon nga adda parikutmo.

        Ngem asinoka a talaga, Roden?

        Maburburtiaanak no apay a sika pay laeng ti namagragutok iti pusok. Siak a naatap iti ayat. Sika kadin ti nabayagen a sinapsapulko kadagiti tagainepko? Ti masansan a manglukag kaniak kadagiti naimnas a pannaturogko? Sika kadin ti naikari a mangpekka iti kawar ti pusok?

        Idi damoka a makita, kasla nabayagen nga am-ammoka--a nakataktakunaynaykan. Diak la malagip no sadino ken kaano, gnem mariknak a kasla saankan a aganganaet iti biagko.

        Dimtengka a burburtia kaniak, Roden… Ngem kasano nga isapulak iti sungbat dayta a burburtia, aglalao ita ta marikanak a kas man mabisbisibisan ti agrengrengngat a pusok?

        Deadalka, napintasen ti trabahom. Kaniak, nataerka--taer a kasla nakairuamakaon. No kadagiti materialistika, ti laeng kunam a kinakurapaymo ti pakapilawam. Ngem kaniak, balitok ti kinasiasinom: ti panagkitata.

        A, ngem akuek: diak kapkapnekan iti damo ta maburburtiaanak iti kinataom. Kaniak, maymaysa ti garityo a lallaki: mananggundaway ken managinkukuna. Awan dumayo iti daydi amak a narasi ti reputasionna--a nangigungugong kadakami nga agina iti awan dumana a kinadaksanggasat!

        Diak mailpatan daydi panagam-ammota a kas nalaing a guidance counselor iti opisinayo, maipapan iti personal a parikutko. Mayat ti panagdengngegko iti palawag ti guidance counselor idi sumrekka iti kuartona. Nagpapirmaka iti papeles. Dika nagun-uni idi ngem ammok a nasarut ti panagpaliiwmo. Dika pay immisem, ni nagkirem wenno ginunay man la koma dagita nasabang nga abagam. Idinto a siak, kasla nakakitaak iti nabayagen a napukawko. A no ut-utobek, diak maawatan no apay a kasdiayak iti daydi a gundaway. Ginayumanak kadi?

        "A, wen gayam…" nadlaw ti guidance counselor ti inlimed a panangmatmatko kenka idi makapagyamanka iti panagpapirmam. Tumallikudka idin a rummuar. "Ni Roden. Roden de Dios, ti maysa kadagiti mapangnamnamaan nga staff ti maysa a magasinmi, Rodaliza. Roden, ni Rodaliza Garcia, agop-opisina'dta Roche."

        "Miss Garcia," inyisem ti guidance counselor, "baro pay ni Roden iti 25 a tawenna. Kigaw ti pusona dayta! No ania a gapu, mabalinmo a takuaten...!"

        Limmabbasitka. Diak met maawatan ti bagik no apay a kasla nabaludak nga agsao. Natarabitak. Ngem apay itan?

        Panguloten ti pagat-abaga a buokko. Karuprupak kano ni Vina Morales, pamistisaen. Konserbatibo, inosente, dalagang Filipina, kas kunami a Tagalog, ken never been touched; never been kissed. Duapulo ket tallokon ngem diak pay napadasan ti nagayat. Adu't agrayo kaniak ngem awan a pulos ti matipuak. Maysa, kas nakunakon, kagurak amin a lallaki!

        Ngem siddaawek, ta sipud nagam-ammota, dinakon a pinaturog: kasla umag-agibas dagiti malmalday a matam; sa ti datdatlag a panagalikuno kaniak 'ta saway a kallidmo. Asinoka a talaga? Apay a kastoy laengen ti panangkiwarmo iti intagbatko nga insapata: diakto pulos agayat! Ti makitinnakunaynay!

        Pinadaskan a punasen iti lagipko: a tagainep laeng ti panagam-ammota. Ngem sutil no maminsan ti gundaway ta iti pannakaridepko, sika pay met ti agparang kadagiti tagainepko. Dagita matam, 'ta kallidmo, 'ta pakabuklam... sika!

      Kasla agbabawiak no apay a naisar-ongak idi dita publikasionyo. No diak koma a nagpabagbaga iti guidance counselor, adayo koma a nagkitata. Saanta koma a nagam-ammo. Saanak koma met ita a maburburiboran iti indatengmo kaniak a rikna: rikna kasla diak mabalin a yebkas: agayatak kadi kenka?

        Kaguraka, kadurmenka! kayatko a yikkis kenka. Ngem apay nga agsippael ti barukongko---nga agpanaas ti pusok?

        Adda pay dagiti gundaway a kayatkon ti agpukaw a kas asuk ditoy lubong. Ngem apay a kasla makitak ti malmalday a matam? Apay a malidayanak met, uray iti pannakapanunotko laeng a malmaldayka?

        Kastaka kadi met kaniak, Roden? Dika kadi met makaidna sipud nagam-ammota? Sika kadi ti kasingin ti kararuak?


II.

TALAGA a burburtiaka iti biagko, Roden. Ta apay met a sumurotak kenka, banag a diak inar-aramid kadagiti agar-arem kaniak, kadagiti pagpasiaran, kadagiti sosialan, kadagiti outing, kadagiti seminar ti panagsuratan a pangawisam kaniak? Sika, a diak ammo no imbagamon, wenno imparipirip man la koma ti riknana kaniak? Apay a diak makapagkedked, uray perrengmo laeng, kadagiti pangawisam kaniak?

        Wen, napuotak laengen ti bagik nga asidegak kenka. Kasla nakasaganaak a mangitaklin iti aminko kenka: dagiti parikutko, ti napalabasko, ti rigrigatko. Wen, Roden, diak maawatan, no apay a maibaskagko a kas libro ti amin-aminko kenka…. Agmauyongak kadin, ket sika ti gapuna?

        Maymaysa laeng ti mausigko a kinapudno: Nalag-an ti riknak kenka. Kasla maitaytayokak iti paraiso no sika ti kakuyogko. No mabalin, diak koman kayat a maisinaka iti imatangko. Kasla nakasarakak iti naidumduma a barukong a pagsadagak ken pagasangitak.

        "Ay-ayatenka, Liza," kinunam iti naminsan a panagpasiarmo iti apartmentmi. Anian a ragsakko--no mabalin, yarakup ken ipasindayagko iti sangalubongan.

        Ngem nagteppelak, diak impadlaw ti pudno a riknak. Saanka a maawat, ta ngamin buriborennak ti palimedmo a mabasak kadagita matam. Adda burburtia iti kinataom a nasken nga isapulak iti sungbatna. Maysa, al-aliaennak ti napalabas iti pamiliami...

        Nasaritakon, Roden, ti panangpanaw ti amak kadakami nga agina. Addaak pay laeng iti umuna a tukad ti haiskul. Idin a nagrugi ti kalbariomi nga agina. Gapu ta maysa la nga agtagibalay ti inak, napilitan a nagprosti tapno agbiag ken mapaadalnak laeng. Diak ammo idi dayta a trabahona. Idi maamuak, naladawen ti amin. Addan sakitna--AIDS, ket natay sumagmamanon a tawen ti napalabas. Pagpiaanna, naikarigatak ti nakaadal ken nakapagtrabaho.

        Ngem naapektaranak. Kinasimronko ti pannakaitaok. Narugit ti inak, ket kasla tinawidko dayta a rugit. Adu nga umsi ken pannakaibabain ti nasagrapko gapu iti timmaudak. Kasla awanen ti serbi ti biagko, ket kayatko payen a gibusan idi. Ket gapu amin iti amak dagidiay a gapu--no saan a gapu kenkuana, diak koma sagsagrapen ti anniniwan ti batibat ti napalabas...

        Akuek, naalay-ayanak iti nainsiriban ken optimistiko a balakad ti guidance counseloryo. Nga ad-adda pay a nangnamnamaak idi agkitata iti panawen ti panagkamkamaulawko. Tinukaynak dagita kasla malmalday a matam--ania ti aglemlemmeng a misterio kadagita nga imatang?

        Sika ngatan ti barukong a pangyanek-ekak kadagiti dumteng a pannubok iti biagko? A, ta mariknak ti talged ken namnamak kenka: adda kupikopmo a balitok a kapanunotan ken natibker a prinsipio, napaneknekakon dayta:

        "Napno ti biag iti pannakigasanggasat, Liza'" kinunam. "Makigasanggasattayo tapno agbiagtayo. Natural laeng dagiti pannubok iti pananggun-odtayo iti balligi. Kas kuna ni Pilosopo Confusius: "Our greatest glory is not on never failing but rising everytime we fall."

        Adda bang-ar ken liwliwa iti barukongko, Roden. Agyamanak kenka. Daytoy kadi pay ti maysa a gapuna a pinagtugmok ti Dios ti dalanta...?


III.

SAANKA kadi a mamati iti riknak kenka? Kinunam idi naminsan a panagsinata. "Ammom, sika ti gapuna a naamo manen ti kigaw a pusok. Sika ti gapuna tapno agbiagak manen. Ti aminko tapno agrangpaya manen, lumayog manen, dagiti arapaapko..."

        Mamatiak kadagidiay ta mariknak ti kinapudnom. Dimo ammo, ngem madlawkon a kasla rumimrimat dagita matam; masansan metten nga agalikuno 'ta saway a kallidmo. Nagbiddutak kadi no ibagak a siak ti gapuna?

        Ngem saanna pay a panawen tapno aklonenka: Adda nasken a takuatek kenka. Ta diak kayat ti mairubo. Narigaten ti mailunod kas iti daydi inak ket maduplika manen ti napalabas.

        Wen, sinaritamon ti kasasaad ti panagbiagyo. Gagangay a pamilia ti naggapuam. Honor studentka idi agbasbasaka iti elementaria ken haiskul. Eskolarka idi agkolehioka. Nagturposka a cum laude. Nakaisiguden ti panagayatmo iti Nakaparsuaan.

        Adu pay dagiti sinaritam, a pakairamanan ti gapuna a nagkunaan ti guidance couselor a 'kimmigaw ti pusom'. A gapu dayta ti nabasak kadagita matam a 'malmaldayka'. Biktimanaka met ti mangikulbo nga ayat!

        "Sika pay laeng ti nagibuksilak iti parikutko, Liza," insennaaymo kalpasan ti panangsaritam ti nakas-ang a nagbanagan ti ayan-ayatyo iti daydi Lorena, ti nars a kinaubingam ken kaayan-ayatmo iti agarup walo a tawen. Gapu iti kinakurapayyo a pamilia, saandaka a kayat dagiti dadakkel ken kakabsat ni Lorena. Ngem natibker ti ayan-ayatyo, inlabanyo: nagdennakayo uray awan pay bendision dagiti dadakkelna. Adda makatawenyo nga agdendenna ken walo a bulanen ti sikogna idi matuntonandakayo dagiti dadakkel ti ay-ayatem ket pinilitda nga inyawid. Awanka idi ta addaka iti opisinayo; ti kaarrubayo iti apartmentyo ti nangibaga ti amin. Nakilaban ti ay-ayatem, ngem nagballigida a nangipanaw. Idi mapanmo 'dawaten' ti ay-ayatem iti ima dagiti dadakkelna, binulbolandaka dagiti lallaki a kakabsatna agraman ti amada. Insalakannaka ti ay-ayatem ngem desgrasia a nabagkong daytoy ti inaunaan a kabsatna a lalaki a mangtuloy koman kenka. Natay ti ay-ayatem, agraman ti annakyo. Nabalud met ti agbalin koma a bayawmo.

        Dayta ti rugi ti kinalidaymo, banag a saan a nailinged dagita malmalday a matam. Inkarim a saankan nga agayat iti kaanoman.

        Ngem kinunam nga adda pagpatinggaan ti amin. Adda latta ragsak a katukad iti liday.

        "Ngem kalpasan dagiti agpatnag a pannakabatibat," innayonmo, "adda latta agur-uray nga agsapa." Sanak miningmingan, napnuan ayat ken kaipapanan. "Ket sika ti agsapa iti biagko, Liza. Ti narimat nga agsapa a mamagsin-aw iti sirmatak; paratignayko a mangtalunton iti dana ti balligi. Sapay ta maikariak kenka...

        "Ngem ammomon ti kinasiasinok, Roden," inliklikko dagiti matak. "Timmaudak iti broken family. Awan ti nadalus a..."

        "Saan a rumbeng a pabasolen ti napalabas... Amintayo, biktimanatayo ti madi a sirkumstansia..."

        "Diak kayat ti maipadaak iti inak a daksanggasat..."

        "Saan nga agpapada ti gasat ti tunggal parsua. Sabalika, sabaliak met, Liza..."

        "Ngem sumursurotto latta ti anniniwan ti napalabas... A mabalin a mamagrikkinto iti masakbayan..."

        "Masapul ti kinaoptimistiko kadagiti amin a gannuat. Otherwise, ibaludnakanto latta ti napalabas, ket iti kaanoman, dimonto masarakan ti kinasiasinom ditoy lubong... No apay a naitaoka..."

        Bumangbangonen ti maminpinsan a panagraemko kenka. Isu kadi a nalakaka a nakarekober iti saplit ti napalabas ta kasta ti kinatibkermo? Ngem sadino ti pagpatinggaan dagiti pannubok?


IV.

MEET Divina Grace, my officemate," panangyam-ammok kenka. "Divina Grace, ni Roden, my friend who is a writer..."

        "Hi!" nakialamanoka a siraragsak, kalpasan ti panangperrengmo kaniak a kasla mangtukod iti kaunggak. "Nice meeting to a very wonderful beauty I ever met…"

        Kasla nasudak ti pusok iti dayta a kinunam, aglalo idi pinarimatmo pay dagiti matam ken nagalikuno dayta kallidmo. Kasla agbabawiakon a nangyam-ammo kenka iti kaasitgan a pagayamko a playgirl.

        "Apay nga ita laeng nga inyam-ammom?" kasla pabasolennak pay ni Divina Grace idi agsolokamin. "Ayna, crushko, sika!" insipatna iti abagak. "Machong-macho! Lalaking-lalaki! Ayna, nagpintas ngatan ti paibalud kadagiti takiagna! Ti mangimudumod iti rupak iti nabayog a barukongna! Ah, no kayatnak, maminpinsanen a lipatek da Gabby, Richard, Rey, Rudy... ayy!"

        Agayaten kenka , Roden, ti pagayamko. Inikkankayo iti gundawayyo. Diak nagpakpakita kenka iti sumagmamano a lawas. Nasakit kaniak, wen, kasla diak maitured, uray iti pampanunot laeng. Ngem paset amin daytoy ti pannubok. Ad-addanton ti saem no agerradoak.

        Sinangitakon ti ammok a pannakapukawko kenka, Roden. Ngem impudno ti pagayamko:

        "Naatap, Liza," malmalday ti pagayamko. "Inaramidkon ti amin tapno maayatnak laeng. Ngem natibker ti kinalalakina. Saanna kano mabalin nga igasanggasat ti ayatna iti dina patpatgen. Sika ti ay-ayatenna, Liza. Subliam koma..."

        Naragsakanak, napayamanak unay, Roden. Dimo ammo, ngem pannubokko kenka daydiay no kasano ti tibkermo a manglaban iti sulisog. Diak man nailawlawag kenka: sulisog iti lasag ti nakauraman ti amak--iti pay adda asawana. Ania ngarud, inapitda ti kinagulibda idi masukalan ida ti asawa ti babai.


V.

APO DIOS, no ikkannak kadi ti grasia ita nga aldaw, ipangpangrunam koma nga isagut ti babai nga adda iti makanawanko, impangngegmo iti panagparintumengta idi makimisata iti dayta a Domingo. Siak ti adda iti makanawanmo. "Ay-ayatek unay, Apo, ket dimo kadi ipalubos a mapukawko." Nagsig-amka sanak pinaludipan. "Ibagayo kenkuana, Diosko, nga isuna laeng ti babai a patpatgek. Nga isuna ti gapuna ti amin tapno agbiagak manen... Ti inspirasion ken silawko a manggaw-at iti balligi..."

        Simro ti piliak ket impangngegko met: "Apo Dios, no isagutannak kadi, a, ket 'tay saanto a mangpaldaang kaniak. 'Tay napudno ken dinto mangsurot iti tugot ti amak a namagkiro iti pamiliami. 'Tay lalaki a mannakaawat, nga ammonak a tunosan iti rigat man wenno gin-awa…"
        
        "Ibagayo, Apo," kinunana met, "a siak daydiay pangisagutanyo kenkuana. Awan surok-kurangna. Ikarik a dinto agbabawi iti dennak. Saksidaka, Apo Dios..."

        Naginnisem ken nagbaybayta idi agpasangota iti altar tapno agkomunion.

        Di mailadawan ti ragsakko idi malpas ti misa. Nagtarusta iti kaasitgan a Jollibee. Inawiska a nagpariir iti parke ti Greenbelt kalpasan a nakameriendata. Nagkibinta. Nagtugawta iti maysa a semento a bangko iti sirok ti narukbos a narra.

        Katangtangkenan ti init alas-tres. Makapasalibukag ti presko nga angin a mamagsala kadagiti sanga ken mamagpayapay kadagiti bulong. Adda maipatpatayab a mellow music, a pasaray pasegundaan dagiti billit. Kadagiti pagtugawan kadagiti sirok ti kayo iti asidegta, marayray-aw met dagiti agayan-ayat dita.

        "I love you, Rodaliza," inyarasaasmo, a kasla ketdin nailabag iti angin a nangidanon iti lapayagko, sa in-inut nga immapon iti dimges a pusok. Ket indennesmo dagiti mangar-arit a bibigmo iti agur-uray met a bibigko.


VI.

SINO koma ti saan a matnag ti riknana kenka? Sika, nga idi damo, dimtengka a burburtia ti biagko: deadal, addaan natalged a trabaho, nabaknang iti panunot man wenno espiritual a biag.

        Ah, namimpinsanen, Roden, a pinarukmam ti pusok. In-inuten a nasungbatan ti pannakaburburtiak kenka--a kadagidiay a naimatangak kenka, ammok a namimipinsanen a nagsat ti kawar a nangsaplit iti napalabasko--a namagngatangata kaniak, a dandani payen nakayaw-awanak iti dana...

        Ket agyamanak, Roden, ta tinukaynak idi dagita matam, inlilinak 'ta kinataom. Wen, sika pay laeng ti kababagasan a burburtia a dimteng iti biagko. Ammo ni Apo Dios: ay-ayatenka unay-unay! ---RODALIZA. 

Burnay E-zine
Pebrero 1999

s a l a y s a y
Estetika Ti
Pannakidangadang
Ti Sumagmamano
Nga Agtutubo A
Mannaniw Iti Iluko

Aurelio S. Agcaoili

Panagduadua
Johnny E. Atiburcio

s a r i t a
Kasingin Ti Kararua
Prodie Gar. Padios

d a n i w
Karamut
Iti Kasipngetan

Art Tolentino Ignacio

Panagpasina
Herman G. Tabin

Panagburak
Iti Rama

Cles B. Rambaud

Epistolario
Para Ken Ayie

AS Agcaoili

Daytoy Ti Ammok,
Ti Diak Ammo

John B. Buhay

Dagiti Robot
Da Ansit ken Atong

Roy V. Aragon

n o b e l a
Ti Nalabaga A Krus
Iti Barukong Ni
Padre Deus Ken Ti
Estoria ni Teresa,
Agay-ayat (5)

Aurelio S. Agcaoili

g a l e r i a
Ladladawan 1
RV Aragon

k d p y
Burburtia
Andy Barroga 

isyus agipatulod ag-email ti makunak dap-ayan agpirma tungtongan dagiti editor