salaysay
 

panagduadua 
ni johnny escobar atiburcio 


KAADUAN KADAGITI nagbaniaga ti ruar ti Filipinas ket napasaranda ti adu a rigat maipapan iti panagsapulan ti naan-anay a sanikua a mangparang-ay iti panagbiag. Babaen ti regta ken napigsa a tarigagay kaadduanna ti nagballigi a nakananam ti sam-it ti moderno a panagbiag. Ngem kadagitoy a napagasatan, no maipangep iti panagawidan nga agtalinaed iti Filipinas, narigatda a desisionan no agawidda wenno saan. Ta ngamin addaandan iti sanikua ken gundaway a nasaysayaat ti masakbayanda no agtaengda ti lugar wenno pagilian a nakasapulanda iti naimbag a gasatda. Ta no addaanda ti balay ken permanente a pagtrabahuan, awan ti pakadukotanda ta uray no agsakitda agan-andar latta ti sueldoda. Ket ti pannakaipadoktorda ken ti agasda kaadduanna a bayadan ti medical insuranceda. Uray agbakasionda, agan-andar latta ti sueldoda. Kasta met nga adu ti lugar a papananda a pagliwliwaan nga awan ti butbutengda ta nasayaat ti pannakasurot ti paglintegan. No adda parikutda no la ketdi ammoda a sapulen dagiti departamento ti estado a nadutokan a mangsolbar iti dayta a kita ti problema, nasayaat latta ti tungpalna.

Ti ayanna laeng a pagdaksan, no lumakay ken bumaket ti tao, kumapsut ti bagi ket saannan a kabaelan a taraknen ti bagbagina ket maipanda iti Care Home. No agbayagda iti daytoy a lugar, adu a kuarta ti magastos. Sada laeng makaaplikar iti tulong ti gobierno no maibusen dagiti sanikuada. Ti pay maysa a nakaay-ay-ay a mapasamak, uray adda familiada saanda a kankanayon a mabisita ida ta adda met trabaho dagitoy ken adda met familiada a taraknenda.

Isu daytoy ti paggidiatan ditoy ken iti Filipinas. No iti Filipinas, adu dagiti kakabagian ken gagayyem a mangtarabay kadakuada. Isu daytoy ti pakakitaan ti kinasayaat ti panagpuspuso dagiti Filipino a mangtarabay kadagiti makasapul ti tulong, nangruna kadagiti nataenganen. Isu a no panunoten a nalaing kasla nasaysayaat kadagiti lumakay ken bumaket nga adda iti ruar ti Filipinas. Ngem ketdi, naragragsakda no iti Filipinas ti pagtaenganda.

Agpayso a naragsak iti Filipinas ta adu dagiti umay bumisita a mangan-andingay kadakuada. Ngem no salaysayem a nalaing, agpayso nga ad-adu ti pakaisukatan ti pensionda ngem ti bayad ti doktor ken agas a saanen a bayadan ti insuranceda. Ngem uray no nababbaba ti pagbayad ti doktor ken agas iti Filipinas, no ikomperar iti moderno nga instrumentos nga us-usaren dagiti doktor, kas pagarigan iti Estados Unidos, awan ti kapadpadna iti Filipinas.

Ti pay maysa a pagdaksanna iti Filipinas, kaaduan a saan a masursurot ti paglintegan ket adu dagiti managriribuk ta ania ngarud ket kaadduanna ti awan ti trabahona. Aglalo no maammuanda nga adda pensionmo iti binulan, saan a masigurado ti biag ken pannakaisalakanmo iti riribuk. Mabalinto pay a dagiti nadekket nga am-ammom isudanto ti mangranggas kenka agsipud ta ti sileng ti pirak guyugoyenna ti panunot ti tao nga agaramid iti maisalungasing iti linteg. 

Burnay E-zine
Pebrero 1999

s a l a y s a y
Estetika Ti
Pannakidangadang
Ti Sumagmamano
Nga Agtutubo A
Mannaniw Iti Iluko

Aurelio S. Agcaoili

Panagduadua
Johnny E. Atiburcio

s a r i t a
Kasingin Ti Kararua
Prodie Gar. Padios

d a n i w
Karamut
Iti Kasipngetan

Art Tolentino Ignacio

Panagpasina
Herman G. Tabin

Panagburak
Iti Rama

Cles B. Rambaud

Epistolario
Para Ken Ayie

AS Agcaoili

Daytoy Ti Ammok,
Ti Diak Ammo

John B. Buhay

Dagiti Robot
Da Ansit ken Atong

Roy V. Aragon

n o b e l a
Ti Nalabaga A Krus
Iti Barukong Ni
Padre Deus Ken Ti
Estoria ni Teresa,
Agay-ayat (5)

Aurelio S. Agcaoili

g a l e r i a
Ladladawan 1
RV Aragon

k d p y
Burburtia
Andy Barroga 

isyus agipatulod ag-email ti makunak dap-ayan agpirma tungtongan dagiti editor