Disiembre 1998

s a l a y s a y

Ti Bituen
Sadi Belen

ni Roy V. Aragons a r i t a

Ti Sagut Ken
Ni Herodes

ni Art Tolentino Ignacio

Fedela
ni Jorgina Delfind a n i w

Agsublika Kaniak
ni Norma Lopez Pascua

2 A Daniw
ni Art Tolentino Ignacio

Lantip: Epilogo
Ti Laoag

ni Aurelio S. Agcaoili

Ni Snoopy,
Ti Bida Nga Aso

ni Roy V. Aragonn o b e l a

Ti Nalabaga A Krus
Iti Barukong Ni
Padre Deus Ken Ti
Estoria ni Teresa,
Agay-ayat (3)

ni Aurelio S. Agcaoilig a l e r i a

Dadduma Pay
Nga Ala

ni RV Aragonk d p y

Burburtia
ni Andy Barrogalantip: epilogo
ti laoag

ni aurelio s. agcaoili


ti ar-aria biagenna ditoy ti bendision
dagiti mansa, binilang nga addang-pamumpon
ken tata-ubing, naisurat iti tapok-rabii
dayas-basit' panagwaksi iti ilelennek
balabalan sasainnek, kapanagan dagiti
tartaraudi a burburtia:

linteg-isip, linteg-riro, linteg-subli
iti paratong laud a sadiay a kaatag
ni ubing-ubing, kaasmang ti arem-mata,
sandit' panagitulod iti panungpalan
immun-una nga ar-aria dagiti di-matay
a regget a biniag ipupusay nagkauna nga anges

agbannikes kaniak ti raquiza hill, pantok
iti daya ken riruennak ti karayan-laoag
iti malem:

saanen a paco roman ti dagusko
wenno santa maria wenno darayday

inawennak ti panagsikog
dagiti karkama ket makaturogak
binayadan nga idda
iti binayadan nga oras

tuding dagiti panglakayen kaniak:

diak a kaputed ti lagip!
dinak kaingas ti darepdep!
saanak a kasingin ti derrep!

unorek a lallayan dagiti ubbing
tapno iti isem baliksenda kaniak
a kaputednak ti lagip
a kaingasnak ti darepdep
a kasinginnak ti derrep

lamuten ti dawel-tsina dagiti lallay
ket arakupennak ti birrit' bengkag:

sakaek ti nakemko iti tikag dagiti aldaw
iti sandi dagiti pasalat' darayday
iti likud dagiti kinnikinnit' quiapo ken ermita
tapno maukag dagiti bendision iti
kampay-idi dagiti lantip-padaya

ditoy nga agruting dagiti derrep
tumrarongda a plumat' patibong, panagasad
panagarikenken iti keddel-buneng
iti ut-ot bua ken gawed

lasinek no kuat' arban-makiudong
maki-bargain sale iti kamino real
ngem yaw-awandak dagiti ungor-katedral
ken naibulsa a panaggangganat agingga't gabu
a sadiay nga aglibasak kadagiti karit
puyupoyan-la paz tapno ulilaennak dagiti kalmanisyus agipatulod agsurat ti makunak dap-ayan pagpirmaan tungtongan dagiti editor