2 a Daniw
ni Daniel L. Nisperos


Imortal 
(para ken  
Ronnel:  
ti ROTC  
trainee,  
ken iti  
berdugo  
nga akinkukua  
iti lungon) 
  di kadi, ang-angawen no kua ti berdugo ti panawen
ti gasat nga aglaylayag ballasiwenyo a Karayan Gaang?
dumges ta dumges ti imortal a luam, ugas ken dilpaag
rumasuk a rituer nga aggaud iti lungon a balsam.

abutem, wen, ti pammadso a ritual kadagiti anniniwan
a salsallakuban: agsalsala a bur-i ti sumsumgar--
pusisaw a segged ti kandela a kemmegen ti angin.
ket alun-onen ti agbisngay nga agus ti maigamer a ngatangatam!

kumay-ot ta kumay-ot ta balaibim iti kanabsuok ('maykan,
Ronnel, dika agbatbati) ti agtuklatuklaw nga al-alia
ti buntiek ken ti tilapia a mensahero ti buteng (ania't
ibuniagko kadagiti litem ti nagbalay a dara ti ranggas?)
awanan nagan dagiti naidasay nga asug ken nayatang a leddaang.

makitam manen ti atong a naaronan ken pinaginuduan (ken
pagtunuan pay iti butiti!) ti maag ken gamrud a negosiante
iti pormalin, di ngata seknan sulit nga aguray iti sabali
pay nga ilado a mapreserba a bangkay dagiti maimansayag
nga isem dagiti arapaap?

gaudam pay, wen, ta balsam a lungon (diakon kaya, sir!)
ta iti ungto ti linibegda ken libegenda pay a karayan,
nagatang ti sutil a kulalanti iti anestisia, bareng kad
laeng makapedped nga indieksion dagiti agkudaap
a nakem dagiti ay-ayatem.

mabibiak, ta di agrupsa ti bumangon nga isem puniebre
(kukuak-ton ti lungon!) kiburennak ti litania ti nalmes
nga angaw ti am-amangaw, dumuri ti siplag ti agnunog a
panangay-ay, ket bay-am a gilingen hustisia ti umel
a dung-aw, ket iti sakaanam: adtoy, itugkelko ti imortal
a krus ken ti lapida a nakaikitikitan ti natay a dara
ti linallalim nga arapaap.

 


Karpintero 
  inspirado latta ti karpintero a mangibaut
iti metro ti biag, di mauma nga agsangal
iti rektangulo a lubong ket markaanna
dagiti boundary ti pulgada ken sentimetro
a kaibatugan ti pumanaw nga anges darikmat.
sagursur ti pannangan ti katam iti tiklia-
tikliap a tablon ti sennaay, umsien ti paet
ti kumarkarit a pagnguduan ti pagsilpuan
dagiti kadena a litania ti liday.
agipit ken matuppolan ti ngipen ti ragadi
iti kikirenna pay nga isem dagiti ubbing
ken ubbaw a kari, agtabtabbaaw ti lansa
natangken ta natangken latta ti ulona
iti pak-ol ti martilio ta agkillo
ket agkillo latta a mailansa iti natudio
a repleksion ti sarming a maibatug iti agparang
a rupak. ket ti barnis, insultuenna ti
wayawaya, kas iti bugkaw ni sir, a kinon-
tratam--sika, wen, sika a karpintero
ti lungon.

[an error occurred while processing this directive]